ޙުކުމްތައް

ތާރީޚް
ޤަޟިއްޔާ
މައްސަލަ
ނިންމުން
04/25/2016
2016/HC-S-A/35

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު Q10MC/EC-W/2016/79 ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ.

04/25/2016
2016/HC-S-A/36

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު Q10MC/EC-W/2016/81 ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބަލައިފައިވާ ޤަޟިއްޔާ.

04/27/2016
2016/HC-S-A/34

ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު Q10MCL-W2016/45 ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބަލައިފައިވާ ޤަޟިއްޔާ.

04/27/2016
2016/HC-S-A/07

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 34/Q8C/2013 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ/މާތޮޑާއަވަށް، ރޯޒީސައިޑް، މުޙައްމަދު ފަލާޙުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބަލައިފައިވާ ޤަޟިއްޔާ.

05/04/2016
2016/HC-S-A/38

އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 25/S5C/2016ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ / ކުއްޅަވައްގޭ މޫސާ ނަޖީބުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ.

05/04/2016
2016/HC-S-A/42

އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 18/S5C/2016ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ / ކުއްޅަވައްގެ، މޫސާ ނަޖީބުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ.

05/04/2016
2016/HC-S-A/31

އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 197/S4C/2014ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ގދ. ތިނަދޫ / އޯޝަންރީޑް، ނަޞްރުﷲ ޢަބުދުލްހާދީ ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ.

05/05/2016
2016/HC-S-A/32

އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 105/S4C/2015ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި،
ސ. ފޭދޫ / ގުރަހާގެ، ދީމާ ފާކިރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ.

05/10/2016
2016/HC-S-A/02

އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 232/S2C/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ.

05/10/2016
2016/HC-S-A/23

އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 178/S3C/2014ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 8 Next › Last »

Learn the most popular and commonly used equations, as long as you will need write my paper for me cheap them for further learning physics.