ޙުކުމްތައް

ތާރީޚް
ޤަޟިއްޔާ
މައްސަލަ
ނިންމުން
03/13/2016
2016/HC-S-A/13

އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 582/S2C/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ސ.ހިތަދޫ/ ހަންހާރުގެ އަޙްމަދު ނަޞީރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ.

03/14/2016
2016/HC-S-A/29

ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު RIC-CA/201/2016 ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްއެދި މއ.ކްލޯވަރ/ މުޙައްމަދު މަނިކު ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ.

03/14/2016
2016/HC-S-A/30

ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު RIC-CA/221/2016 ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ޏ.ފުވައްމުލަކު، / ހޯދަޑު، ލައިފް، އިބްރާހީމް ޢަލީ ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ.

03/15/2016
2016/HC-S-A/11

އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 58/S4C/2014 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ސ.ފޭދޫ / ފިނިހިޔާ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ.

03/15/2016
2016/HC-S-A/17

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 01/2016 “މދަނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ޖަވާބު” އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ގދ.މަޑަވެލި / ދިނަށަ، މުޙައްމަދު ޒިޔާޖު ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ.

03/16/2016
2016/HC-S-A/10

އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 99/S4C/2014 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ސ.ފޭދޫ / އާޒާދުގެ، އިބްރާހީމް ޒާދީ ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ.

04/25/2016
2016/HC-S-A/45

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު Q10MC/L-W/2016/63 ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބަލައިފައިވާ މައްސަލަ.

04/25/2016
2016/HC-S-A/44

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު Q10MC/EC-W/2016/115 ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބަލައިފައިވާ މައްސަލަ.

04/25/2016
2016/HC-S-A/43

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު Q10MC/L-W/2016/62 ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހެޅުމުން ބަލައިފައިވާ މައްސަލަ.

04/25/2016
2016/HC-S-A/37

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު Q10MC/EC-W/2016/82 ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 8 Next › Last »

Learn the most popular and commonly used equations, as long as you will need write my paper for me cheap them for further learning physics.