ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުންތަކުގެ މުރާޖައާ

ތާރީޚް
ޤަޟިއްޔާ
މައްސަލަ
ނިންމުން
03/15/2016
HC-S-RM/2016/ 01 (NR)

ރަޖިސްޓްރަރގެ ނަންބަރު: HCS-95/REG/2016/01 މުރާޖަޢާ ކޮށްދެއްވުން އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމާފައިވާ ގޮތް.

05/04/2016
HC-S-RM/2016/ 02 (NR)

ސ. ހިތަދޫ، ޙަމްދު / އަޙުމަދު ދީދީ ހުށަހަޅާފައިވާ “ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރަބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅިފޯމް” ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ބަލައިގަނެވެން ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް ރަޖިސްޓްރަރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މުރާޖަޢާ ކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

You https://essayclick.net/ will find out that they are related to each other.