ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުންތައް

ތާރީޚް
ޤަޟިއްޔާ
މައްސަލަ
ނިންމުން
02/16/2016
HCS-95/REG/2016/01

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 77/P2C/2015 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާޓުން ހުށަހެޅި “ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިޢުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފޯމް” ބަލައިގަނެވެން ނެތްކަމަށް ރަޖިސްޓްރަރ ނިންމި ނިންމުން.

02/01/2016
HCS-95/REG/2016/02

ސ.ހިތަދޫ / ޙަމްދު، އަޙްމަދު ދީދީ މިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ “ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފޯމު” ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ، ބަލައިނުގަތުމަށް ރަޖިސްޓްރަރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން.

Learn to see home page take use of the right units, when you solve this or that problem on physics.