ފޯމުތައް

މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް

ތަދައްޚުލްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން ހުށަހަޅާ ފޯމް

ވަކީލު ހަމަޖެއްސިކަން އަންގާ ލިޔުން

ބަދަލު ހަމަޖެއްސިކަން އަންގާ ލިޔުން

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމް

ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު

You are going to devote lots of time to this discipline and https://pro-academic-writers.com/ make significant efforts.