statistic-3

ހައިކޯޓު / ދެކުނު ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން %93 މައްސަލަ ނިމިއްޖެ

 

2016 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހައިކޯޓު / ދެކުނު ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން %93 މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައެވެ. 2016 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހައިކޯޓު / ދެކުނު ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ 135 މައްސަލަ އެވެ. އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 115 މައްސަލަ ނިމިފައި ވެއެވެ.

 

 

 

For instance, consider reading about gravity, https://pro-essay-writer.com/ speed of light, etc.