ޚަބަރު

ހައިކޯޓު / ދެކުނު ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން %93 މައްސަލަ ނިމިއްޖެ

statistic-3

  2016 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހައިކޯޓު / ދެކުނު ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން %93 މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައެވެ. 2016 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހައިކޯޓު / ދެކުނު ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ 135 މައްސަލަ އެވެ. އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 115 މައްސަލަ ނިމިފައި ވެއެވެ.       For instance, consider reading about gravity, https://pro-essay-writer.com/ speed of light, etc.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފީގެ ވެބްސައިޓަށް މަރުޙަބާ

hcs

    ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފީގައި ވެބްސައިޓެއްގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމް ކުރެވުނު ކަމަށްޓަކައި މާތް ﷲ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފީގައި ވެބްސައިޓެއްގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމް ކުރެވިގެން ދިޔުމަކީ އަޅުގަޑުމެން ވަރަށް އުފާކުރާކަމެވެ. ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފީގެ މަޤްޞަދަކީ ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމުގައިވާއިރު، ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފީގެ ވެބްސައިޓުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކަށް ވެގެންދާނީ، ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ފަސޭހަކަމާއި އަވަސް ކަމާއެކު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފީގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

if

ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފީގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙު ކޮށްފިއެވެ. ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ފަސޭހަކަމާއި އަވަސް ކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޤާއިމް ކުރެވުނު މި ވެބްސައިޓް އިފްތިތިޙު ކުރުމަށް ހައކޯޓު ދެކުނު ގޮފީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ، އައްޑުއަތޮޅު މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޠައްޔިބު އާއި އައްޑުއަތޮޅު ހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޒީރު އެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފީގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނާއި، މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް، ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »